Mục đích và phạm vi thu thập

Các bộ sưu tập dữ liệu chính của trang web vivudana.com bao gồm email, số điện thoại và tên người dùng. Đây là thông tin mà vivudana.com yêu cầu bạn cung cấp khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc trả lời câu hỏi từ vivudana.com. Thông tin liên lạc này là dành cho bạn.

Người dùng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho website: vivudana.com về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật hoặc lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bạn bởi một bên thứ ba và có biện pháp xử lý phù hợp.
Phạm vi sử dụng thông tin

Trang web vivudana.com sử dụng thông tin do Thành viên cung cấp cho các mục đích sau:

– Cung cấp thông tin chia sẻ cho người dùng.

– gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa bạn và vivudana.com;

– Ngăn chặn hành vi phá hoại thông tin người dùng, mạo danh người dùng.

– Liên hệ với người dùng để xử lý các trường hợp đặc biệt.

– Đối với các yêu cầu của pháp luật: vivudana.com có ​​trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan pháp luật, bao gồm: Điều tra của cơ quan công tố, tòa án, cơ quan công an liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật cụ thể của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của người dùng.
Phương tiện và Công cụ để Truy cập và Chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân

– Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, sửa chữa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu vivudana.com.

– Thành viên có quyền khiếu nại với Ban quản trị website vivudana.com về việc lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba. Khi tiếp nhận những thông tin phản hồi, vivudana.com có ​​trách nhiệm xác minh thông tin, giải đáp rõ lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục cũng như bảo vệ thông tin của mình.
Bảo mật thông tin khách hàng

– Thông tin cá nhân của người sử dụng được vivudana.com bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật của vivudana.com. Thông tin của mỗi người dùng chỉ được thu thập và sử dụng khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ khi luật pháp có yêu cầu khác.

・Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của người dùng khi chưa được sự đồng ý của người dùng.

・Khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba với sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc khi pháp luật yêu cầu. Chính sách đặt ra các quy tắc cho bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba chịu trách nhiệm bảo mật thông tin người dùng do chúng tôi cung cấp theo chính sách bảo mật thông tin được chỉ định của họ.

– vivudana.com sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin người dùng trong quá trình truyền dữ liệu bằng cách mã hóa đầu vào của người dùng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người sử dụng, vivudana.com có ​​trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho công chúng được biết.

– Vùng dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của vivudana.com bảo vệ toàn diện mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng, bao gồm thông tin hóa đơn, kế toán và chứng từ số.

– Ban quản lý vivudana.com yêu cầu và chịu trách nhiệm đối với cá nhân người dùng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số CMND, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán, v.v. Vì tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị vivudana.com không chịu trách nhiệm và sẽ không giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân do người dùng cung cấp ban đầu là không chính xác.
Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi người dùng yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người sử dụng được bảo mật trên máy chủ của vivudana.com.
giới thiệu

Điều khoản Sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản”) là giữa Vivudana Inc. (sau đây gọi là “Công ty”) và trang web “Vivudana!”. Các dịch vụ do Công ty cung cấp trên “Vivudana!” (sau đây gọi tắt là “Vivudana!”) (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”). Vui lòng đảm bảo đọc các Điều khoản này trước khi sử dụng “Vivudana!”.
Chương 1 Quy tắc cơ bản

Các quy định của chương này áp dụng cho tất cả người dùng Vivudana!.
Điều 1.1 (Điều khoản sử dụng)

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA TRONG MỤC 1.2.1), BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

Ngoài thỏa thuận này, người dùng phải đồng ý với các thỏa thuận khác do Công ty thiết lập (sau đây gọi là “thỏa thuận riêng”) và sử dụng dịch vụ này. Ngoài ra, các điều khoản riêng lẻ cấu thành một phần của các điều khoản này và nếu các điều khoản này khác với các điều khoản riêng lẻ thì các điều khoản của các điều khoản riêng lẻ sẽ được ưu tiên.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Các thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực khi chúng được hiển thị trên Dịch vụ, trừ khi Công ty có quy định khác. Nếu người dùng sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi thỏa thuận này, người dùng được coi là đã đồng ý với sự thay đổi của thỏa thuận này và thỏa thuận này sau khi thay đổi sẽ được áp dụng.
Điều 1.2 (Định nghĩa các điều khoản)

Ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong các Điều khoản này được định nghĩa trong các phần sau.

“Dịch vụ” được gọi chung là các dịch vụ sau do Công ty cung cấp thông qua “Vivudana!”

Dịch vụ đặt trước hoạt động

Dịch vụ Đặt trước Hoạt động là một dịch vụ nền tảng cho phép bạn đặt trước các hoạt động trực tuyến. Công ty cung cấp thông tin hoạt động cho người dùng, gửi ứng dụng đặt chỗ cho doanh nghiệp và cung cấp phương thức thanh toán phí hoạt động, v.v.

dịch vụ chợ vé

Dịch vụ thị trường vé là một dịch vụ nền tảng cho phép bạn mua vé trực tuyến do các nhà điều hành doanh nghiệp phát hành. Chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng các thông tin như nhà điều hành doanh nghiệp, nhà điều hành vé, phương thức thanh toán vé và thông tin vé.

“Hoạt động” có nghĩa là chương trình hoạt động thực hành do Nhà điều hành cung cấp và các dịch vụ khác yêu cầu đặt trước.

“Thông tin hoạt động” có nghĩa là văn bản, hình ảnh và tất cả thông tin khác liên quan đến hoạt động do nhà điều hành cung cấp, bao gồm chi tiết về hoạt động, thời gian, ngày giờ, địa điểm, phí sử dụng, ghi chú, điều kiện hủy, v.v.

“Phí hoạt động, v.v.” có nghĩa là phí sử dụng hoạt động, thuế, v.v. cần thiết để đăng ký đặt trước hoạt động.

“Vé” có nghĩa là việc vào các cơ sở do nhà điều hành kinh doanh quản lý và các hàng hóa và dịch vụ khác (sau đây gọi là “kinh doanh” (sau đây gọi là “dịch vụ”)).

“Thông tin vé” là thông tin liên quan đến việc mua và sử dụng vé, chẳng hạn như chi tiết vé, giá vé, điều kiện sử dụng và ghi chú về việc sử dụng vé.

“Phí vé” có nghĩa là Phí mua vé và các loại thuế liên quan.

“Nhà điều hành” có nghĩa là một công ty hoặc cá nhân đăng thông tin về hoạt động hoặc vé trên “Vivudana!”. Sau khi ký kết hợp đồng với chúng tôi.

“Thông tin đã đăng ký” có nghĩa là thông tin do Người dùng cung cấp cho Công ty, chẳng hạn như địa chỉ e-mail, ID, mật khẩu, tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, v.v.

“Thành viên” có nghĩa là người dùng đã hoàn thành các thủ tục đăng ký thành viên được quy định trong các Điều khoản này và đã được Công ty công nhận là thành viên.

“Nội dung” có nghĩa là tất cả các thông tin như văn bản, hình ảnh, video, phần mềm, v.v.
Điều 1.3 (Điều kiện sử dụng dịch vụ này)

Những người muốn sử dụng dịch vụ này sẽ sử dụng dịch vụ này sau khi đồng ý với các nội dung của thỏa thuận này theo ý chí và trách nhiệm của chính họ.

Người dùng muốn đăng ký đặt chỗ hoạt động hoặc mua vé phải hoàn thành các thủ tục đăng ký thành viên theo quy định của Công ty. Tuy nhiên, nếu trước đây người dùng đã vi phạm các Điều khoản này, nếu Công ty xác định rằng có nguy cơ vi phạm các Điều khoản này hoặc nếu Công ty xác định rằng Người dùng không phù hợp, đăng ký thành viên có thể bị hủy và tư cách thành viên có thể bị từ chối. .

Khi người dùng cung cấp thông tin đăng ký và các thông tin khác khi sử dụng dịch vụ này, người dùng phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác và cập nhật như của chính họ. Ngoài ra, thành viên tự ý thay đổi, thêm, xóa và tự chịu trách nhiệm quản lý thông tin đăng ký của mình. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào (bao gồm mất tinh thần, lợi nhuận hoặc tổn thất tài chính khác, bao gồm phí luật sư hợp lý) do bất kỳ hành vi vi phạm nào gây ra. Chịu trách nhiệm.
Điều 1.4 (Thay đổi dịch vụ, v.v.)

Công ty có thể thay đổi, thêm vào, đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần Dịch vụ bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì (sau đây gọi là “các thay đổi, v.v.” trong các Điều khoản này).

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng phải gánh chịu do những thay đổi, v.v. của Dịch vụ.
Điều 1.5 (Về địa chỉ thư điện tử đăng ký và mật khẩu)

Các thành viên phải đăng ký một địa chỉ e-mail tự quản lý làm ID đăng nhập trong quá trình đăng ký thành viên và ID đăng nhập sẽ được thay đổi thành một địa chỉ e-mail khác.

Thành viên phải đặt mật khẩu sao cho bên thứ ba không dễ đoán được, không được tiết lộ mật khẩu cho bên thứ 3. Thành viên phải đăng xuất khi sử dụng dịch vụ này trên máy tính, điện thoại di động, v.v. do nhiều người sử dụng và Công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc quản lý địa chỉ email đã đăng ký làm ID đăng nhập (sau đây gọi là “địa chỉ email đăng ký”) và mật khẩu.

Thành viên không được chuyển địa chỉ e-mail và mật khẩu đã đăng ký hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng chúng.

Nếu Công ty sử dụng Dịch vụ với địa chỉ e-mail và mật khẩu đã đăng ký, Công ty có thể coi rằng địa chỉ e-mail và mật khẩu đăng ký sử dụng Dịch vụ của thành viên đó thuộc về thành viên đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do bên thứ ba sử dụng địa chỉ e-mail hoặc mật khẩu đã đăng ký.
Điều 1.6 (Rút tư cách thành viên)

Nếu một thành viên muốn rút khỏi tư cách thành viên, thành viên phải tuân theo các thủ tục rút lui do Công ty quy định. Công ty sẽ không có nghĩa vụ tiếp tục lưu giữ thông tin đăng ký của những người đã rút tư cách thành viên.
Điều 1.7 (Duy trì môi trường sử dụng)

Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng phải chuẩn bị các thiết bị cần thiết như PC và thiết bị đầu cuối di động, phần mềm, phương tiện liên lạc, v.v., đồng thời kết nối và vận hành chúng đúng cách.

Người dùng được yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo mật như ngăn ngừa lây nhiễm vi-rút máy tính, truy cập trái phép và rò rỉ thông tin tùy theo môi trường sử dụng của họ.

Công ty chúng tôi không tham gia vào môi trường sử dụng của người dùng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Điều 1.8 (Xử lý thông tin cá nhân)

Chúng tôi sẽ xử lý đúng cách thông tin cá nhân của các thành viên dựa trên “Chính sách bảo mật” của chúng tôi.
Điều 1.9 (Duyệt và sử dụng dữ liệu thống kê, v.v.)

Công ty xử lý, tổng hợp và phân tích thông tin đã đăng ký và lịch sử sử dụng Dịch vụ của Người dùng, v.v., theo cách mà một cá nhân cụ thể không thể được xác định và sử dụng chúng để tạo dữ liệu thống kê, v.v. và lịch sử sử dụng hoặc dữ liệu thống kê, v.v.
Điều 1.10 (Hành vi bị cấm của người dùng)

Người dùng không được tham gia vào bất kỳ hành động nào thuộc hoặc có thể thuộc bất kỳ hành vi nào sau đây:

Vi phạm các Điều khoản này

Hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức

Các hành vi ngụ ý, xúi giục, khuyến khích hoặc giới thiệu các hành vi bất hợp pháp, hành vi tội phạm hoặc hành vi chống đối xã hội

Các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền và nhãn hiệu của Công ty hoặc bên thứ ba

Hành vi xâm phạm tài sản, danh dự, uy tín, quyền riêng tư,… của Công ty hoặc bên thứ ba

Đăng hoặc truyền nội dung sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Hành vi nhằm quấy rối hoặc vu khống người dùng hoặc doanh nghiệp khác

Hành vi đăng hoặc truyền nội dung dẫn đến phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, giới tính, địa vị xã hội, nguồn gốc gia đình, v.v.

Hành vi tải lên hoặc truyền tải nội dung khiêu dâm như cận cảnh ngực, mông, v.v. hoặc hình ảnh, video, hình ảnh minh họa hoặc tranh vẽ phơi bày cơ quan sinh dục;

Hành vi nhằm gặp gỡ hoặc hẹn hò với người lạ khác giới

Đăng giải thích (bao gồm các liên kết đơn giản) trên các trang web mà Công ty cho là không phù hợp, chẳng hạn như trang web dành cho người lớn, trang web lừa đảo bằng một cú nhấp chuột và các trang web nhằm phát tán vi-rút hoặc chương trình máy tính có hại.

Hành vi đăng hoặc truyền nội dung tôn vinh, xúi giục hoặc khuyến khích tự tử, tự làm hại bản thân, lạm dụng ma túy, v.v.

Hành vi đăng hoặc gửi hình ảnh hoặc nội dung bạo lực hoặc kỳ cục mà người dùng thấy khó chịu

Hành vi đăng hoặc truyền nội dung thu hút các bên thứ ba, chẳng hạn như sơ đồ kim tự tháp, thư dây chuyền, MLM (tiếp thị đa cấp), chào mời, v.v.

Hành vi đăng, truyền nhiều nội dung có cùng mục đích nhằm mục đích quảng cáo, chào mời,… (kể cả đăng nhiều lần, spam, dây chuyền)

Hành vi sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ cho mục đích thương mại (trừ khi Công ty có quy định khác)

Hoạt động chính trị hoặc tôn giáo (trừ khi bạn đồng ý)

Hành vi mạo danh Công ty hoặc bên thứ ba

Các hành vi gây gánh nặng cho máy chủ vượt quá phạm vi sử dụng thông thường, các hành vi khuyến khích nó và các hành vi cản trở hoạt động của dịch vụ này.

Hành vi truyền hoặc đăng các chương trình máy tính có hại như vi-rút máy tính

Chậm hoặc không thanh toán phí hoạt động đã đặt qua Dịch vụ, phí mua vé qua Dịch vụ, phí hủy hoặc các nghĩa vụ khác.

Các hành động vi phạm các biện pháp phòng ngừa, chính sách hủy hoặc các điều khoản và điều kiện khác do Công ty hoặc nhà điều hành đặt ra

Hành vi sử dụng thẻ tín dụng dưới danh nghĩa của người khác khi chưa được phép, hoặc hành vi nhập sai các thông tin xác thực như thông tin thẻ tín dụng, mật khẩu.

Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp

Điều 1.11 (Phản hồi vi phạm)

Nếu Công ty xác định rằng Người dùng đã vi phạm các Điều khoản này, Công ty có thể thực hiện các biện pháp sau đối với Người dùng. Tuy nhiên, bạn không cần phải làm vậy.

hiển thị bất kỳ nội dung nào do bạn đăng hoặc gửi và sửa đổi, hủy xuất bản hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, mà không cần thông báo trước cho bạn;

Ngăn chặn vi phạm các Điều khoản này và yêu cầu không lặp lại các hành động tương tự

ngừng sử dụng dịch vụ này

hủy đăng ký thành viên

Tiết lộ sự thật về các vi phạm trong hoặc ngoài Dịch vụ, bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho cảnh sát hoặc các cơ quan công quyền khác khi họ có thể là một phần của vụ án hình sự.

Ngay cả khi người dùng bị thiệt hại do các biện pháp trong đoạn trước, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến các biện pháp mà Công ty thực hiện dựa trên các quy định của phần này.

Điều 1.12 (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của công ty)

Các bên tham gia hợp đồng đặt chỗ/sử dụng hoạt động hoặc hợp đồng mua vé là thành viên và nhà điều hành, và Công ty không phải là một bên của hợp đồng đó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc thực hiện hợp đồng của nhà điều hành kinh doanh.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối nào phát sinh giữa người dùng và nhà điều hành doanh nghiệp hoặc giữa những người dùng với nhau. Trong trường hợp không chắc xảy ra tranh chấp, v.v. phát sinh giữa người dùng và nhà điều hành doanh nghiệp hoặc giữa người dùng và Công ty, tranh chấp đó sẽ được giải quyết trực tiếp và không thể tránh khỏi, đồng thời người dùng phải bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho Công ty. .

(1) Việc Người dùng sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Dịch vụ, (2) truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, (3) các hành động khác của Người dùng trên Dịch vụ và (4) trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba thuộc về Người dùng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc mạo danh hoặc (5) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Dịch vụ.

Công ty không đảm bảo tính trung thực, cập nhật, chắc chắn, hữu ích, v.v. của thông tin hoặc lời khuyên do Công ty, doanh nghiệp hoặc người dùng cung cấp. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng phải gánh chịu liên quan đến thông tin hoặc lời khuyên do Công ty, nhà điều hành doanh nghiệp hoặc Người dùng cung cấp.

Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không có lỗi. Trong trường hợp không chắc là có lỗi trong dịch vụ này, chúng tôi sẽ cố gắng sửa lỗi, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng do lỗi trong dịch vụ này.

Ngay cả khi Công ty chịu trách nhiệm về các thiệt hại, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc thực tế nào mà người dùng phải chịu hoặc bất kỳ chi phí vận hành tương đương nào, v.v., ngoại trừ các trường hợp do sơ suất hoặc cố ý nghiêm trọng. liên quan đến chấn thương. Ngoài ra, Công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương đương với giá vé máy bay và không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh từ các trường hợp đặc biệt (bao gồm cả việc xảy ra các tình huống có thể lường trước hoặc dự đoán được). ).

Điều 1.13 (Tạm dừng dịch vụ này để bảo trì, v.v.)

Trong các trường hợp sau, Công ty có thể tạm thời đình chỉ hoạt động của Dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc được sự đồng ý của Người dùng và Người dùng phải đồng ý trước với điều này.

Khi thực hiện bảo trì máy chủ liên quan đến dịch vụ này, thay đổi thông số kỹ thuật của dịch vụ này, sửa lỗi hệ thống, v.v.

Khi thiên tai hoặc trường hợp khẩn cấp khác xảy ra hoặc có khả năng xảy ra, hoặc khi hoạt động của dịch vụ này trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được do việc sửa đổi hoặc thực thi luật và quy định.

Khi Công ty xác định rằng cần phải tạm dừng hoạt động của Dịch vụ vì những lý do không thể tránh khỏi.

Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào ngay cả khi Người dùng không thể sử dụng Dịch vụ do Dịch vụ bị đình chỉ theo đoạn trước.

Điều 1.14 (Chuyển giao Quyền và Nghĩa vụ)

Thành viên không được chuyển nhượng, cho mượn hoặc cầm cố các quyền hoặc nghĩa vụ của họ dựa trên tình trạng của họ theo các Điều khoản này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Nếu Công ty tiếp quản hoạt động kinh doanh liên quan đến Dịch vụ cho bên thứ ba do sáp nhập, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc các lý do khác, Công ty đồng ý rằng Thông tin có thể được tiếp quản bởi người kế nhiệm kinh doanh cùng với việc kế thừa kinh doanh. Doanh nghiệp và người dùng phải đồng ý trước với các nhiệm vụ như vậy trong phần này.

Điều 1.15 (Quyền sở hữu trí tuệ, v.v.)

Trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền phát sinh trong nội dung được người dùng đăng hoặc truyền đến dịch vụ này, người dùng sẽ tiếp tục quảng cáo, công khai hoặc sử dụng dịch vụ này cho đến khi hết thời hạn của quyền. Nội dung miễn phí trong phạm vi cần thiết để cải thiện, bảo trì, v.v. ) cũng. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ quyền nhân thân nào đối với Nội dung của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động sử dụng nào của bên thứ ba được chúng tôi cho phép theo Mục này.

Trừ khi được quy định trong đoạn trước, quyền sở hữu trí tuệ đối với văn bản, hình ảnh, video, thiết kế trang web, bố cục, nhãn hiệu, thương hiệu và nội dung khác liên quan đến Dịch vụ liên quan đến các hoạt động có trong “Vivudana!” thuộc về chủ sở hữu quyền đã cấp phép sử dụng chúng. Người dùng không được sử dụng thông tin này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Điều 1.16 (Bảo mật)

Người dùng sẽ coi thông tin không công khai được Công ty tiết lộ cho người dùng liên quan đến Dịch vụ là bí mật, trừ khi người dùng yêu cầu người dùng duy trì tính bảo mật và có được sự đồng ý trước. cho một bên thứ ba.

Điều 1.17 (Khả năng phân chia)

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ theo luật, thì các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc bị hủy đối với một Người dùng, thì Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ đối với những Người dùng khác.

Điều 1.18 (Giờ gốc)

Tất cả thời gian tham khảo liên quan đến dịch vụ này, chẳng hạn như đặt chỗ hợp lệ, hủy đặt chỗ hợp lệ, mua vé, ngày hết hạn vé, v.v., đều dựa trên thời gian của Nhật Bản.

Điều 1.19 (Luật điều chỉnh và quyền tài phán)

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Nhật Bản. Ngoài ra, nếu một vụ kiện phát sinh giữa Công ty và người dùng liên quan đến thỏa thuận này, Tòa án Tóm tắt Tokyo hoặc Tòa án Quận Tokyo sẽ là tòa án xét xử sơ thẩm duy nhất, tùy thuộc vào mức độ của khiếu nại.

Chương 2. Quy định liên quan đến dịch vụ đặt phòng đang hoạt động

Các quy định của chương này áp dụng cho tất cả các thành viên sử dụng Dịch vụ đặt chỗ chủ động.

Điều 2.1 (Kho dự trữ hoạt động)

Tuy nhiên, sau khi xác nhận thông tin hoạt động do “Vivudana!” cung cấp, thành viên phải cung cấp thông tin đăng ký và các thông tin khác do Công ty chỉ định, đăng ký và đặt trước hoạt động. Xin lưu ý rằng thông tin hoạt động có thể khác với thông tin được cung cấp bởi cùng một nhà điều hành doanh nghiệp trên các trang web khác. Chúng tôi không đảm bảo rằng các điều kiện là chính xác.

Các thành viên đồng ý rằng Công ty hoặc Nhà điều hành có thể quyết định đặt một hoạt động bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

đặt bây giờ

Đối với phương thức đặt chỗ, thành viên có thể đặt chỗ ngay lập tức chỉ bằng cách đăng ký với Vivudana!

yêu cầu đặt trước

Khi một thành viên đăng ký đặt chỗ trên “Vivudana!”, việc đặt chỗ sẽ được xác nhận tại thời điểm nhà điều hành gửi biểu thị ý định chấp nhận đặt chỗ cho thành viên bằng địa chỉ e-mail đã đăng ký hoặc phương tiện liên lạc của dịch vụ này. .Phương thức đặt chỗ

Thành viên đồng ý rằng tại thời điểm bảo lưu được xác nhận ở đoạn trên, một hợp đồng liên quan đến việc sử dụng các hoạt động sẽ được ký kết giữa nhà điều hành và thành viên.

Sau khi đăng ký yêu cầu đặt trước, thành viên phải chạy Vivudana! Nếu trạng thái đặt chỗ hiển thị trên trang Quản lý đặt chỗ ở trên không được thay đổi từ “Đang chờ phê duyệt”, thì đặt chỗ đó sẽ bị vô hiệu.

Sau khi hợp đồng được quy định trong đoạn trước được ký kết, nhà điều hành có thể thay đổi các điều kiện giao dịch khác như phí quản lý. Ngay cả trong trường hợp này, các điều kiện giao dịch khác như phí quản lý tại thời điểm ký kết hợp đồng sẽ được áp dụng cho hợp đồng sử dụng được ký kết trước khi thay đổi.

Nếu thành viên không có quốc tịch Nhật Bản, thành viên phải đảm bảo rằng các điều kiện nhập cảnh và lưu trú tại Nhật Bản (bao gồm cả việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như hộ chiếu và thị thực) được đáp ứng tại thời điểm đăng ký thành viên. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm các quy định của đoạn này.

Điều 2.2 (Thanh toán phí)

Thành viên phải trả phí hoạt động, v.v. theo số tiền và phương thức được chỉ định trong thông tin hoạt động.

Nếu không thể thực hiện thanh toán theo phương thức quy định sau khi hoàn tất đặt phòng, thành viên sẽ có thể chọn một phương thức thanh toán khác có sẵn tại thời điểm không thể thực hiện thanh toán. Bằng phương pháp trên, tôi đồng ý rằng hợp đồng sử dụng cho hoạt động liên quan đến phí hoạt động sẽ bị hủy bỏ. .

Điều 2.3 (Thay đổi/Hủy đặt phòng)

Các thành viên đồng ý tuân thủ chính sách hủy, quy tắc, v.v. do nhà điều hành quy định về những thay đổi đối với hợp đồng hoạt động, cho dù có thể hủy hay không, phí hủy và các điều kiện khác.

Theo chính sách và điều kiện hủy bỏ do nhà điều hành quy định, thành viên có thể yêu cầu hủy bỏ bằng cách thay đổi hợp đồng sử dụng hoạt động thông qua Dịch vụ theo phương thức do Công ty quy định. Trong trường hợp này, thành viên đồng ý rằng hợp đồng sử dụng đang hoạt động sẽ bị thay đổi hoặc hủy bỏ vào thời điểm thông báo tiếp nhận ứng dụng được gửi đến địa chỉ e-mail đã đăng ký của thành viên.

Ngoài các quy định của đoạn trước, thành viên có thể thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng sử dụng hoạt động dựa trên thỏa thuận với nhà điều hành theo chính sách, điều kiện hủy bỏ, v.v. do nhà điều hành quy định.